Shosuro Masuka

A guy!

Description:
Bio:

Shosuro Masuka

L5R: How to Swim Mattz